බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග අනුව ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව

Id
984
Code HS4210
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
44,812
සංඛ්‍යාව
6,892
සංඛ්‍යාව
51,704
Note Y
බීමට ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ග
වැවු/ ගංගා/ ඇලදොල/බුබුළු
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL