ගෙබිම ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව නිවාස සංඛ්‍යාව

Id Code Medium Edition වර්ෂය සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව Note නිවාස එ්කකයේ ව්‍යහයේ බදුල්ලෙන් % මොනරාගලින් % ඌවෙන් % ඌවෙන් % ඌවෙන් %
571
HS4140 2016 2012
211,178
119,503
330,681
එකතුව
NULL NULL NULL NULL NULL
572
HS4140 2016 2012
153,325
74,957
228,282
Y
සිමෙන්ති
NULL NULL NULL NULL NULL
573
HS4140 2016 2012
11,173
4,575
15,748
Y
ටෙරාසෝ /පිඟන් ගඩොළු/ ග්‍රනයිට්
NULL NULL NULL NULL NULL
574
HS4140 2016 2012
36,017
29,446
65,463
Y
මැටි
NULL NULL NULL NULL NULL
579
HS4140 2016 2012
297
188
485
Y
ලී
NULL NULL NULL NULL NULL
583
HS4140 2016 2012
593
161
754
Y
වැලි
NULL NULL NULL NULL NULL
584
HS4140 2016 2012
7,706
9,879
17,585
Y
කොන්ක්‍රීට්
NULL NULL NULL NULL NULL
586
HS4140 2016 2012
2,067
297
2,364
Y
වෙනත්
NULL NULL NULL NULL NULL
807
HS4140 2016 2012
211,178
119,503
330,681
එකතුව
NULL NULL NULL NULL NULL
808
HS4140 2016 2012
153,325
74,957
228,282
Y
සිමෙන්ති
NULL NULL NULL NULL NULL
810
HS4140 2016 2012
11,173
4,575
15,748
Y
ටෙරාසෝ /පිඟන් ගඩොළු/ ග්‍රනයිට්
NULL NULL NULL NULL NULL
817
HS4140 2016 2012
36,017
29,446
65,463
Y
මැටි
NULL NULL NULL NULL NULL
820
HS4140 2016 2012
297
188
485
Y
ලී
NULL NULL NULL NULL NULL
837
HS4140 2016 2012
593
161
754
Y
වැලි
NULL NULL NULL NULL NULL
839
HS4140 2016 2012
7,706
9,879
17,585
Y
කොන්ක්‍රීට්
NULL NULL NULL NULL NULL
843
HS4140 2016 2012
2,067
297
2,364
Y
වෙනත්
NULL NULL NULL NULL NULL