ගෙබිම ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව නිවාස සංඛ්‍යාව

Id
583
Code HS4140
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
593
සංඛ්‍යාව
161
සංඛ්‍යාව
754
Note Y
නිවාස එ්කකයේ ව්‍යහයේ
වැලි
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL