ගෙබිම ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව නිවාස සංඛ්‍යාව

Id
584
Code HS4140
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
7,706
සංඛ්‍යාව
9,879
සංඛ්‍යාව
17,585
Note Y
නිවාස එ්කකයේ ව්‍යහයේ
කොන්ක්‍රීට්
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL