ගෙබිම ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව නිවාස සංඛ්‍යාව

Id
586
Code HS4140
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
2,067
සංඛ්‍යාව
297
සංඛ්‍යාව
2,364
Note Y
නිවාස එ්කකයේ ව්‍යහයේ
වෙනත්
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL