ගෙබිම ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව නිවාස සංඛ්‍යාව

Id
808
Code HS4140
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
153,325
සංඛ්‍යාව
74,957
සංඛ්‍යාව
228,282
Note Y
නිවාස එ්කකයේ ව්‍යහයේ
සිමෙන්ති
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL