ආලෝකය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ගය අනුව ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව

Id Code Medium Edition වර්ෂය සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව Note ආලෝකය ලබා ගන්නා ප්‍රධාන මාර්ගය බදුල්ලෙන් % මොනරාගලින් % ඌවෙන් % ඌවෙන් % ඌවෙන් %
11
HS4230 2016 2012
214,900
120,137
335,037
එකතුව
NULL NULL NULL NULL NULL
12
HS4230 2016 2012
184,373
83,412
267,785
Y
විදුලිය - ජාතික විදුලි බල ජාලය
NULL NULL NULL NULL NULL
13
HS4230 2016 2012
291
0
291
Y
විදුලිය- ග්‍රාමීය ජල විදුලිබල යෝජනා ක්‍රම
NULL NULL NULL NULL NULL
15
HS4230 2016 2012
28,899
32,907
61,806
Y
භූමි තෙල්
NULL NULL NULL NULL NULL
17
HS4230 2016 2012
1,265
3,768
5,033
Y
සූර්ය බලය
NULL NULL NULL NULL NULL
21
HS4230 2016 2012
4
2
6
Y
ජීව වායු
NULL NULL NULL NULL NULL
22
HS4230 2016 2012
68
48
116
Y
වෙනත්
NULL NULL NULL NULL NULL