බිත්ති ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව නිවාස සංඛ්‍යාව

Id Code Medium Edition වර්ෂය සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව Note නිවාස එ්කකයේ ව්‍යහයේ බදුල්ලෙන් % මොනරාගලින් % ඌවෙන් % ඌවෙන් % ඌවෙන් %
546
HS4130 2016 2012
211,178
119,503
330,681
එකතුව
NULL NULL NULL NULL NULL
549
HS4130 2016 2012
92,900
92,620
185,520
Y
ගඩොළු
NULL NULL NULL NULL NULL
554
HS4130 2016 2012
60,184
5,042
65,226
Y
බ්ලොක් ගල්/ ගල්
NULL NULL NULL NULL NULL
560
HS4130 2016 2012
7,957
233
8,190
Y
කබොක්
NULL NULL NULL NULL NULL
562
HS4130 2016 2012
42,219
4,660
46,879
Y
සම්පීඩිත මැටිගල්
NULL NULL NULL NULL NULL
563
HS4130 2016 2012
6,819
16,416
23,235
Y
මඩ
NULL NULL NULL NULL NULL
565
HS4130 2016 2012
62
117
179
Y
පොල් අතු/ තල් අතු
NULL NULL NULL NULL NULL
566
HS4130 2016 2012
634
221
855
Y
ලෑලි/ ටකරන්
NULL NULL NULL NULL NULL
567
HS4130 2016 2012
403
194
597
Y
වෙනත්
NULL NULL NULL NULL NULL
756
HS4130 2016 2012
211,178
119,503
330,681
එකතුව
NULL NULL NULL NULL NULL
758
HS4130 2016 2012
92,900
92,620
185,520
Y
ගඩොළු
NULL NULL NULL NULL NULL
761
HS4130 2016 2012
60,184
5,042
65,226
Y
බ්ලොක් ගල්/ ගල්
NULL NULL NULL NULL NULL
770
HS4130 2016 2012
7,957
233
8,190
Y
කබොක්
NULL NULL NULL NULL NULL
780
HS4130 2016 2012
42,219
4,660
46,879
Y
සම්පීඩිත මැටිගල්
NULL NULL NULL NULL NULL
788
HS4130 2016 2012
6,819
16,416
23,235
Y
මඩ
NULL NULL NULL NULL NULL
790
HS4130 2016 2012
62
117
179
Y
පොල් අතු/ තල් අතු
NULL NULL NULL NULL NULL
794
HS4130 2016 2012
634
221
855
Y
ලෑලි/ ටකරන්
NULL NULL NULL NULL NULL
797
HS4130 2016 2012
403
194
597
Y
වෙනත්
NULL NULL NULL NULL NULL