බිත්ති ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව නිවාස සංඛ්‍යාව

Id
554
Code HS4130
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
60,184
සංඛ්‍යාව
5,042
සංඛ්‍යාව
65,226
Note Y
නිවාස එ්කකයේ ව්‍යහයේ
බ්ලොක් ගල්/ ගල්
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL