බිත්ති ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව නිවාස සංඛ්‍යාව

Id
560
Code HS4130
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
7,957
සංඛ්‍යාව
233
සංඛ්‍යාව
8,190
Note Y
නිවාස එ්කකයේ ව්‍යහයේ
කබොක්
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL