බිත්ති ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව නිවාස සංඛ්‍යාව

Id
562
Code HS4130
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
42,219
සංඛ්‍යාව
4,660
සංඛ්‍යාව
46,879
Note Y
නිවාස එ්කකයේ ව්‍යහයේ
සම්පීඩිත මැටිගල්
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL