බිත්ති ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව නිවාස සංඛ්‍යාව

Id
563
Code HS4130
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
6,819
සංඛ්‍යාව
16,416
සංඛ්‍යාව
23,235
Note Y
නිවාස එ්කකයේ ව්‍යහයේ
මඩ
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL