බිත්ති ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව නිවාස සංඛ්‍යාව

Id
756
Code HS4130
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
211,178
සංඛ්‍යාව
119,503
සංඛ්‍යාව
330,681
Note
නිවාස එ්කකයේ ව්‍යහයේ
එකතුව
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL