බිත්ති ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව නිවාස සංඛ්‍යාව

Id
790
Code HS4130
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
62
සංඛ්‍යාව
117
සංඛ්‍යාව
179
Note Y
නිවාස එ්කකයේ ව්‍යහයේ
පොල් අතු/ තල් අතු
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL