බිත්ති ඉදිකිරීම සඳහා යොදාගත් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය අනුව නිවාස සංඛ්‍යාව

Id
797
Code HS4130
Medium
Edition 2016
වර්ෂය 2012
සංඛ්‍යාව
403
සංඛ්‍යාව
194
සංඛ්‍යාව
597
Note Y
නිවාස එ්කකයේ ව්‍යහයේ
වෙනත්
බදුල්ලෙන් % NULL
මොනරාගලින් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL
ඌවෙන් % NULL