වැසිකිලි පහසුකම් අනුව ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව

Id Code Medium Edition වර්ෂය සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව Note වැසිකිලි පහසුකම් බදුල්ලෙන් % මොනරාගලින් % ඌවෙන් % ඌවෙන් % ඌවෙන් %
24
HS4240 2016 2012
214,900
120,137
335,037
එකතුව
NULL NULL NULL NULL NULL
25
HS4240 2016 2012
36,223
19,117
55,340
Y
ඒකකය තුළ ගෘහ කාණ්ඩයේ තනි පාවිච්චිය
NULL NULL NULL NULL NULL
27
HS4240 2016 2012
2,193
1,463
3,656
Y
ඒකකය තුළ වෙනත් ගෘහ කාණ්ඩයක් සමඟ හවුලේ
NULL NULL NULL NULL NULL
28
HS4240 2016 2012
147,106
85,491
232,597
Y
ඒකකයෙන් පිටත ගෘහ කාණ්ඩයේ තනි පාවිච්චිය
NULL NULL NULL NULL NULL
29
HS4240 2016 2012
19,634
8,156
27,790
Y
ඒකකයෙන් පිටත වෙනත් ගෘහ කාණ්ඩයක් සමඟ හවුලේ
NULL NULL NULL NULL NULL
30
HS4240 2016 2012
7,136
3,408
10,544
Y
ඒකකයට වැසිකිලියක් නැති නමුත් වෙනත් ගෘහ කාණ්ඩයක් සමඟ හවුලේ
NULL NULL NULL NULL NULL
32
HS4240 2016 2012
402
186
588
Y
පොදු වැසිකිලි
NULL NULL NULL NULL NULL
33
HS4240 2016 2012
2,206
2,316
4,522
Y
වැසිකිලියක් භාවිතා නොකරන
NULL NULL NULL NULL NULL