දිස්ත්‍රික්කයවර්ෂයපාසල් සංඛ්‍යාවශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවගුරු සංඛ්‍යාවපාසල් සංඛ්‍යාවශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවගුරු සංඛ්‍යාවපාසල් සංඛ්‍යාවශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවගුරු සංඛ්‍යාව
බදුල්ල2018611,04263410628,0082,61411239,0503,248
බදුල්ල20181014,08483113434,2462,84614448,3303,677
බදුල්ල201823,0391617925,7051,4668128,7441,627
බදුල්ල201822,3241488615,3321,2218817,6561,369
බදුල්ල201831,6001486811,8041,1597113,4041,307
බදුල්ල201844,06627110633,8502,44411037,9162,719
මොනරාගල201823,6061628221,9671,6838425,5731,845
මොනරාගල201836,68433610627,1462,11010933,8302,446
මොනරාගල201822,8021544116,9718304319,773984
මොනරාගල201824,5161985621,7991,3505821,7991,548