දිස්ත්‍රික්කයවර්ෂයපාසල් සංඛ්‍යාවශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවගුරු සංඛ්‍යාවපාසල් සංඛ්‍යාවශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවගුරු සංඛ්‍යාවපාසල් සංඛ්‍යාවශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවගුරු සංඛ්‍යාව
බදුල්ල
2018
6
11,042
634
106
28,008
2,614
112
39,050
3,248
බදුල්ල
2018
10
14,084
831
134
34,246
2,846
144
48,330
3,677
බදුල්ල
2018
2
3,039
161
79
25,705
1,466
81
28,744
1,627
බදුල්ල
2018
2
2,324
148
86
15,332
1,221
88
17,656
1,369
බදුල්ල
2018
3
1,600
148
68
11,804
1,159
71
13,404
1,307
බදුල්ල
2018
4
4,066
271
106
33,850
2,444
110
37,916
2,719
මොනරාගල
2018
2
3,606
162
82
21,967
1,683
84
25,573
1,845
මොනරාගල
2018
3
6,684
336
106
27,146
2,110
109
33,830
2,446
මොනරාගල
2018
2
2,802
154
41
16,971
830
43
19,773
984
මොනරාගල
2018
2
4,516
198
56
21,799
1,350
58
21,799
1,548