ඌව පළාතේ පාසැල් හා ගුරු, සිසු සංඛ්‍යා

අධ්‍යාපන කලාපය දිස්ත්‍රික්කය අධ්‍යාපන කලාපය වර්ෂය පාසල් සංඛ්‍යාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ගුරු සංඛ්‍යාව පාසල් සංඛ්‍යාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ගුරු සංඛ්‍යාව පාසල් සංඛ්‍යාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ගුරු සංඛ්‍යාව අධ්‍යාපන කලාපය
වැලිමඩ
බදුල්ල
වැලිමඩ
2014
4
4,336
273
106
34,013
2,370
110
38,349
2,643
වැලිමඩ
බදුල්ල
බදුල්ල
බදුල්ල
2015
6
11,516
635
106
29,379
2,532
112
40,895
2,919
බදුල්ල
බණ්ඩාරවෙල
බදුල්ල
බණ්ඩාරවෙල
2015
10
14,950
840
130
34,189
2,573
140
49,139
3,595
බණ්ඩාරවෙල
මහියංගණය
බදුල්ල
මහියංගණය
2015
2
3,892
184
79
23,532
1,407
81
27,424
1,641
මහියංගණය
පස්සර
බදුල්ල
පස්සර
2015
2
2,388
146
84
15,114
1,104
86
17,502
1,436
පස්සර
වියළුව
බදුල්ල
වියළුව
2015
3
1,692
132
68
11,780
1,058
71
13,472
1,310
වියළුව
වැලිමඩ
බදුල්ල
වැලිමඩ
2015
4
4,336
273
106
33,993
2,370
110
38,329
2,691
වැලිමඩ
බිබිල
මොනරාගල
බිබිල
2015
2
2,750
167
82
20,980
1,604
84
23,730
1,850
බිබිල
මොනරාගල
මොනරාගල
මොනරාගල
2015
3
6,214
342
106
26,497
1,947
109
32,771
2,420
මොනරාගල
වැල්ලවාය
මොනරාගල
වැල්ලවාය
2015
4
6,757
357
97
36,407
2,119
101
43,164
2,488
වැල්ලවාය
මොනරාගල
මොනරාගල
මොනරාගල
2014
3
6,214
342
106
25,737
1,947
109
31,951
2,289
මොනරාගල
බදුල්ල
බදුල්ල
බදුල්ල
2018
6
11,042
634
106
28,008
2,614
112
39,050
3,248
බදුල්ල
බණ්ඩාරවෙල
බදුල්ල
බණ්ඩාරවෙල
2018
10
14,084
831
134
34,246
2,846
144
48,330
3,677
බණ්ඩාරවෙල
මහියංගණය
බදුල්ල
මහියංගණය
2018
2
3,039
161
79
25,705
1,466
81
28,744
1,627
මහියංගණය
පස්සර
බදුල්ල
පස්සර
2018
2
2,324
148
86
15,332
1,221
88
17,656
1,369
පස්සර
වියළුව
බදුල්ල
වියළුව
2018
3
1,600
148
68
11,804
1,159
71
13,404
1,307
වියළුව
වැලිමඩ
බදුල්ල
වැලිමඩ
2018
4
4,066
271
106
33,850
2,444
110
37,916
2,719
වැලිමඩ
බිබිල
මොනරාගල
බිබිල
2018
2
3,606
162
82
21,967
1,683
84
25,573
1,845
බිබිල
මොනරාගල
මොනරාගල
මොනරාගල
2018
3
6,684
336
106
27,146
2,110
109
33,830
2,446
මොනරාගල
තණමල්විල
මොනරාගල
තණමල්විල
2018
2
2,802
154
41
16,971
830
43
19,773
984
තණමල්විල
වැල්ලවාය
මොනරාගල
වැල්ලවාය
2018
2
4,516
198
56
21,799
1,350
58
21,799
1,548
වැල්ලවාය
බදුල්ල
බදුල්ල
බදුල්ල
2016
6
11,165
650
105
28,047
2,623
111
39,212
3,273
බදුල්ල
බණ්ඩාරවෙල
බදුල්ල
බණ්ඩාරවෙල
2016
10
15,121
827
132
33,853
2,856
142
48,974
3,683
බණ්ඩාරවෙල
වැල්ලවාය
මොනරාගල
වැල්ලවාය
2014
4
6,757
357
96
35,674
2,119
100
42,431
2,476
වැල්ලවාය
මොනරාගල
මොනරාගල
මොනරාගල
2016
3
6,750
335
106
26,421
2,073
109
33,171
2,408
මොනරාගල
වැලිමඩ
බදුල්ල
වැලිමඩ
2016
4
4,826
264
106
33,592
2,455
110
38,418
2,719
වැලිමඩ
බදුල්ල
බදුල්ල
බදුල්ල
2014
6
11,516
635
103
27,786
2,532
109
39,302
3,167
බදුල්ල
මහියංගණය
බදුල්ල
මහියංගණය
2016
2
3,390
165
79
25,005
1,422
81
28,404
1,587
මහියංගණය
වියළුව
බදුල්ල
වියළුව
2016
3
1,681
139
68
11,810
1,127
71
13,491
1,266
වියළුව
තණමල්විල
මොනරාගල
තණමල්විල
2016
2
2,613
146
41
16,413
811
43
19,026
957
තණමල්විල
වැල්ලවාය
මොනරාගල
වැල්ලවාය
2016
2
4,321
199
56
21,109
1,316
58
25,430
1,515
වැල්ලවාය
බිබිල
මොනරාගල
බිබිල
2016
2
3,251
147
82
21,644
1,679
84
24,895
1,826
බිබිල
පස්සර
බදුල්ල
පස්සර
2014
2
2,388
146
84
15,121
1,104
86
17,509
1,250
පස්සර
මහියංගණය
බදුල්ල
මහියංගණය
2014
2
3,892
184
76
23,747
1,407
78
27,639
1,591
මහියංගණය
පස්සර
බදුල්ල
පස්සර
2016
2
2,220
140
85
15,182
1,196
87
17,402
1,336
පස්සර
බිබිල
මොනරාගල
බිබිල
2014
2
2,750
167
82
20,828
1,604
84
23,578
1,771
බිබිල
වියළුව
බදුල්ල
වියළුව
2014
3
1,692
132
68
11,893
1,058
71
13,585
1,190
වියළුව
බණ්ඩාරවෙල
බදුල්ල
බණ්ඩාරවෙල
2014
10
14,950
840
129
33,561
2,573
139
48,511
3,413
බණ්ඩාරවෙල
SUM = 144.00 SUM = 218,091.00 SUM = 12,207.00 SUM = 3,432.00 SUM = 930,135.00 SUM = 68,709.00 SUM = 3,576.00 SUM = 1,143,779.00 SUM = 81,480.00