ඌව පළාතේ පාසැල් හා ගුරු, සිසු සංඛ්‍යා

අධ්‍යාපන කලාපය දිස්ත්‍රික්කය අධ්‍යාපන කලාපය වර්ෂය පාසල් සංඛ්‍යාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ගුරු සංඛ්‍යාව පාසල් සංඛ්‍යාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ගුරු සංඛ්‍යාව පාසල් සංඛ්‍යාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ගුරු සංඛ්‍යාව අධ්‍යාපන කලාපය
බදුල්ල
බදුල්ල
බදුල්ල
2018
6
11,042
634
106
28,008
2,614
112
39,050
3,248
බදුල්ල
බණ්ඩාරවෙල
බදුල්ල
බණ්ඩාරවෙල
2018
10
14,084
831
134
34,246
2,846
144
48,330
3,677
බණ්ඩාරවෙල
මහියංගණය
බදුල්ල
මහියංගණය
2018
2
3,039
161
79
25,705
1,466
81
28,744
1,627
මහියංගණය
පස්සර
බදුල්ල
පස්සර
2018
2
2,324
148
86
15,332
1,221
88
17,656
1,369
පස්සර
වියළුව
බදුල්ල
වියළුව
2018
3
1,600
148
68
11,804
1,159
71
13,404
1,307
වියළුව
වැලිමඩ
බදුල්ල
වැලිමඩ
2018
4
4,066
271
106
33,850
2,444
110
37,916
2,719
වැලිමඩ
බිබිල
මොනරාගල
බිබිල
2018
2
3,606
162
82
21,967
1,683
84
25,573
1,845
බිබිල
මොනරාගල
මොනරාගල
මොනරාගල
2018
3
6,684
336
106
27,146
2,110
109
33,830
2,446
මොනරාගල
තණමල්විල
මොනරාගල
තණමල්විල
2018
2
2,802
154
41
16,971
830
43
19,773
984
තණමල්විල
වැල්ලවාය
මොනරාගල
වැල්ලවාය
2018
2
4,516
198
56
21,799
1,350
58
21,799
1,548
වැල්ලවාය
SUM = 36.00 SUM = 53,763.00 SUM = 3,043.00 SUM = 864.00 SUM = 236,828.00 SUM = 17,723.00 SUM = 900.00 SUM = 286,075.00 SUM = 20,770.00