වර්ෂයප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසයමුළු ජනගහනයපුරුෂස්ත්‍රීජන ගණත්වය
2012මැදගමඅයිවෙල1126538588411
2012මැදගමඅලාන59827532372
2012මැදගමඅමුණේකඳුර963466497230
2012මැදගමබැඳියාව1333664669114
2012මැදගමබිබිලමුල්ල930412518224
2012මැදගමදහගෝනිය884388496449
2012මැදගමදහම්ගම1125534591371
2012මැදගමදිවියපොල444199245214
2012මැදගමඇල්හේන943488455190
2012මැදගමඇල්ලේකොණ1228580648372
2012මැදගමගොඩිගමුව1614806808216
2012මැදගමඉලුක්කුඹුර1039521518186
2012මැදගමකළුගහවාඩිය79638241459
2012මැදගමකීනගොඩ659325334129
2012මැදගමකැන්දවින්න95146149085
2012මැදගමකොහුකුඹුර658312346257
2012මැදගමකොන්ගොල්ල803379424459
2012මැදගමකොටබෝව125362363051
2012මැදගමමැදගම1667857810620
2012මැදගමමෑල්ලගම115757857969
2012මැදගමමොණරවාන1267610657183
2012මැදගමනන්නපුරාව1172545627228
2012මැදගමනුගහමුර855408447341
2012මැදගමපිටදෙණිය793383410138
2012මැදගමපොල්ගහපිටිය1899923976178
2012මැදගමපොතුබන්ධන946446500188
2012මැදගමපුබ්බාර46322124253
2012මැදගමරත්තනදෙණිය1117561556164
2012මැදගමසේනාපතිය852403449279
2012මැදගමසෙන්පතිගම801371430431
2012මැදගමතඹාන95445749728
2012මැදගමතිබිරිය1573781792146
2012මැදගමයකුන්නාව1002489513194
2012මැදගමකින්නරබෝව667324343131
2012මැදගමබකිණිගහවෙල1349628721337