ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මට්ටමින්

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ජනගහනය ජන ගණත්වය
2012
මැදගම
35881 153

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මුළු ජනගහනය පුරුෂ ස්ත්‍රී ජන ගණත්වය
2012 මැදගම අයිවෙල 1126 538 588 411
2012 මැදගම අලාන 598 275 323 72
2012 මැදගම අමුණේකඳුර 963 466 497 230
2012 මැදගම බැඳියාව 1333 664 669 114
2012 මැදගම බිබිලමුල්ල 930 412 518 224
2012 මැදගම දහගෝනිය 884 388 496 449
2012 මැදගම දහම්ගම 1125 534 591 371
2012 මැදගම දිවියපොල 444 199 245 214
2012 මැදගම ඇල්හේන 943 488 455 190
2012 මැදගම ඇල්ලේකොණ 1228 580 648 372
2012 මැදගම ගොඩිගමුව 1614 806 808 216
2012 මැදගම ඉලුක්කුඹුර 1039 521 518 186
2012 මැදගම කළුගහවාඩිය 796 382 414 59
2012 මැදගම කීනගොඩ 659 325 334 129
2012 මැදගම කැන්දවින්න 951 461 490 85
2012 මැදගම කොහුකුඹුර 658 312 346 257
2012 මැදගම කොන්ගොල්ල 803 379 424 459
2012 මැදගම කොටබෝව 1253 623 630 51
2012 මැදගම මැදගම 1667 857 810 620
2012 මැදගම මෑල්ලගම 1157 578 579 69