ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මට්ටමින්

වර්ෂය 2012
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය මැදගම
ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය කොන්ගොල්ල
මුළු ජනගහනය 803
පුරුෂ 379
ස්ත්‍රී 424
ජන ගණත්වය 459