වර්ෂයප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසයමුළු ජනගහනයපුරුෂස්ත්‍රීජන ගණත්වය
2012සියඹලාන්ඩුවඅඹගහපිටිය77039038065
2012සියඹලාන්ඩුවබරවාය1412716696175
2012සියඹලාන්ඩුවකොටියාගොඩ729371358181
2012සියඹලාන්ඩුවබූද්දම1261618643195
2012සියඹලාන්ඩුවදොඹගහවෙල234311511192251
2012සියඹලාන්ඩුවඇතිමලේ1122579543185
2012සියඹලාන්ඩුවඇතිමලේ ජනපදය1238617621755
2012සියඹලාන්ඩුවගල්අමුණ719378341113
2012සියඹලාන්ඩුවගැමුණුපුර890441449113
2012සියඹලාන්ඩුවගොවිඳුපුර122359063350
2012සියඹලාන්ඩුවගුරුහෙළ108151656556
2012සියඹලාන්ඩුවහෙලමුල්ල84543940690
2012සියඹලාන්ඩුවඉදිගස්ඇල්ල1108543565257
2012සියඹලාන්ඩුවකළුගොල්ලයාය684339345199
2012සියඹලාන්ඩුවකරඹගොඩ94646348349
2012සියඹලාන්ඩුවකිඹුලාවෙල749360389111
2012සියඹලාන්ඩුවකිවුලේයාය1407711696104
2012සියඹලාන්ඩුවකොඩයාන1220582638142
2012සියඹලාන්ඩුවකූරගම්මන594285309190
2012සියඹලාන්ඩුවකොටාගොඩ101550351245
2012සියඹලාන්ඩුවකොටියාගල16908508405
2012සියඹලාන්ඩුවබෙරලියපොල947478469127
2012සියඹලාන්ඩුවලියන්ගොල්ල1225602623167
2012සියඹලාන්ඩුවමඩුගම20941080101487
2012සියඹලාන්ඩුවමහකළුගොල්ල102249852458
2012සියඹලාන්ඩුවමානාභරණ1202608594586
2012සියඹලාන්ඩුවමීයාගල66234531766
2012සියඹලාන්ඩුවමිණිපුර980501479167
2012සියඹලාන්ඩුවමුතුකණ්ඩිය755374381113
2012සියඹලාන්ඩුවනාපේ101250850416
2012සියඹලාන්ඩුවනැව්ගල75938337625
2012සියඹලාන්ඩුවනුගගහකිවුල1022539483133
2012සියඹලාන්ඩුවපහතඅරාව150474476042
2012සියඹලාන්ඩුවපල්ලේගම110857053834
2012සියඹලාන්ඩුවපල්ලේවෙල120960360694
2012සියඹලාන්ඩුවපැරකුම්පුර1052518534197
2012සියඹලාන්ඩුවරුහුණුදනව්ව626318308123
2012සියඹලාන්ඩුවසමනළබැද්ද890440450180
2012සියඹලාන්ඩුවසිරිපුර133567266329
2012සියඹලාන්ඩුවසියඹලාණ්ඩුව915541374188
2012සියඹලාන්ඩුවවිජිතපුර1437737700294
2012සියඹලාන්ඩුවතිස්සපුර1784906878195
2012සියඹලාන්ඩුවවිලඔය1574797777172
2012සියඹලාන්ඩුවවරාගම130865865039
2012සියඹලාන්ඩුවවත්තේගම162484677814
2012සියඹලාන්ඩුවවේරගොඩ59632527134
2012සියඹලාන්ඩුවවිජයපුර95945650346
2012සියඹලාන්ඩුවයක්කඳුරාව1393690703306