ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මට්ටමින්

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ජනගහනය ජන ගණත්වය
2012
සියඹලාණ්ඩුව
54040 51

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මුළු ජනගහනය පුරුෂ ස්ත්‍රී ජන ගණත්වය
2012 සියඹලාන්ඩුව අඹගහපිටිය 770 390 380 65
2012 සියඹලාන්ඩුව බරවාය 1412 716 696 175
2012 සියඹලාන්ඩුව කොටියාගොඩ 729 371 358 181
2012 සියඹලාන්ඩුව බූද්දම 1261 618 643 195
2012 සියඹලාන්ඩුව දොඹගහවෙල 2343 1151 1192 251
2012 සියඹලාන්ඩුව ඇතිමලේ 1122 579 543 185
2012 සියඹලාන්ඩුව ඇතිමලේ ජනපදය 1238 617 621 755
2012 සියඹලාන්ඩුව ගල්අමුණ 719 378 341 113
2012 සියඹලාන්ඩුව ගැමුණුපුර 890 441 449 113
2012 සියඹලාන්ඩුව ගොවිඳුපුර 1223 590 633 50
2012 සියඹලාන්ඩුව ගුරුහෙළ 1081 516 565 56
2012 සියඹලාන්ඩුව හෙලමුල්ල 845 439 406 90
2012 සියඹලාන්ඩුව ඉදිගස්ඇල්ල 1108 543 565 257
2012 සියඹලාන්ඩුව කළුගොල්ලයාය 684 339 345 199
2012 සියඹලාන්ඩුව කරඹගොඩ 946 463 483 49
2012 සියඹලාන්ඩුව කිඹුලාවෙල 749 360 389 111
2012 සියඹලාන්ඩුව කිවුලේයාය 1407 711 696 104
2012 සියඹලාන්ඩුව කොඩයාන 1220 582 638 142
2012 සියඹලාන්ඩුව කූරගම්මන 594 285 309 190
2012 සියඹලාන්ඩුව කොටාගොඩ 1015 503 512 45
2012 සියඹලාන්ඩුව කොටියාගල 1690 850 840 5
2012 සියඹලාන්ඩුව බෙරලියපොල 947 478 469 127
2012 සියඹලාන්ඩුව ලියන්ගොල්ල 1225 602 623 167
2012 සියඹලාන්ඩුව මඩුගම 2094 1080 1014 87
2012 සියඹලාන්ඩුව මහකළුගොල්ල 1022 498 524 58
2012 සියඹලාන්ඩුව මානාභරණ 1202 608 594 586
2012 සියඹලාන්ඩුව මීයාගල 662 345 317 66
2012 සියඹලාන්ඩුව මිණිපුර 980 501 479 167
2012 සියඹලාන්ඩුව මුතුකණ්ඩිය 755 374 381 113
2012 සියඹලාන්ඩුව නාපේ 1012 508 504 16
2012 සියඹලාන්ඩුව නැව්ගල 759 383 376 25
2012 සියඹලාන්ඩුව නුගගහකිවුල 1022 539 483 133
2012 සියඹලාන්ඩුව පහතඅරාව 1504 744 760 42
2012 සියඹලාන්ඩුව පල්ලේගම 1108 570 538 34
2012 සියඹලාන්ඩුව පල්ලේවෙල 1209 603 606 94
2012 සියඹලාන්ඩුව පැරකුම්පුර 1052 518 534 197
2012 සියඹලාන්ඩුව රුහුණුදනව්ව 626 318 308 123
2012 සියඹලාන්ඩුව සමනළබැද්ද 890 440 450 180
2012 සියඹලාන්ඩුව සිරිපුර 1335 672 663 29
2012 සියඹලාන්ඩුව සියඹලාණ්ඩුව 915 541 374 188
2012 සියඹලාන්ඩුව විජිතපුර 1437 737 700 294
2012 සියඹලාන්ඩුව තිස්සපුර 1784 906 878 195
2012 සියඹලාන්ඩුව විලඔය 1574 797 777 172
2012 සියඹලාන්ඩුව වරාගම 1308 658 650 39
2012 සියඹලාන්ඩුව වත්තේගම 1624 846 778 14
2012 සියඹලාන්ඩුව වේරගොඩ 596 325 271 34
2012 සියඹලාන්ඩුව විජයපුර 959 456 503 46
2012 සියඹලාන්ඩුව යක්කඳුරාව 1393 690 703 306