ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මට්ටමින්

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ජනගහනය ජන ගණත්වය
2012
සියඹලාණ්ඩුව
54040 51

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මුළු ජනගහනය පුරුෂ ස්ත්‍රී ජන ගණත්වය
2012 සියඹලාන්ඩුව අඹගහපිටිය 770 390 380 65
2012 සියඹලාන්ඩුව බරවාය 1412 716 696 175
2012 සියඹලාන්ඩුව කොටියාගොඩ 729 371 358 181
2012 සියඹලාන්ඩුව බූද්දම 1261 618 643 195
2012 සියඹලාන්ඩුව දොඹගහවෙල 2343 1151 1192 251
2012 සියඹලාන්ඩුව ඇතිමලේ 1122 579 543 185
2012 සියඹලාන්ඩුව ඇතිමලේ ජනපදය 1238 617 621 755
2012 සියඹලාන්ඩුව ගල්අමුණ 719 378 341 113
2012 සියඹලාන්ඩුව ගැමුණුපුර 890 441 449 113
2012 සියඹලාන්ඩුව ගොවිඳුපුර 1223 590 633 50
2012 සියඹලාන්ඩුව ගුරුහෙළ 1081 516 565 56
2012 සියඹලාන්ඩුව හෙලමුල්ල 845 439 406 90
2012 සියඹලාන්ඩුව ඉදිගස්ඇල්ල 1108 543 565 257
2012 සියඹලාන්ඩුව කළුගොල්ලයාය 684 339 345 199
2012 සියඹලාන්ඩුව කරඹගොඩ 946 463 483 49
2012 සියඹලාන්ඩුව කිඹුලාවෙල 749 360 389 111
2012 සියඹලාන්ඩුව කිවුලේයාය 1407 711 696 104
2012 සියඹලාන්ඩුව කොඩයාන 1220 582 638 142
2012 සියඹලාන්ඩුව කූරගම්මන 594 285 309 190
2012 සියඹලාන්ඩුව කොටාගොඩ 1015 503 512 45