වර්ෂයප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසයමුළු ජනගහනයපුරුෂස්ත්‍රීජන ගණත්වය
2012මොනරාගලබටුගම්මන780382398114
2012මොනරාගලබෝහිටිය1664789875108
2012මොනරාගලදෙබැද්දේකිවුල930455475223
2012මොනරාගලගුරුහෙල1314655659185
2012මොනරාගලහිඳිකිවුල1912925987364
2012බඩල්කුඹුරපුස්සැල්ලෑව246812671201728
2012මොනරාගලහුලංදාව255912891270834
2012මොනරාගලහුලංදාව වම1760845915155
2012මොනරාගලහුලංදාව දකුණ241112281183213
2012මොනරාගලකහම්බාන89746343432
2012මොනරාගලකවුඩාව858434424182
2012මොනරාගලකොලොන්වින්න107353553854
2012මොනරාගලකුඹුක්කන22511128112395
2012බඩල්කුඹුරමඩුකොටන්අරාව508225042578787
2012මොනරාගලමාගන්දනමුල්ල19819561025917
2012මොනරාගලමාරාව1442718724270
2012මොනරාගලමොනරාගල2531133611951055
2012මොනරාගලමුප්පනේ3922207818442254
2012මොනරාගලනක්කල1794897897351
2012මොනරාගලරත්තනපිටිය1361674687323
2012මොනරාගලටැංවත්ත1516733783269
2012මොනරාගලතෙනගල්ලන්ද1608795813113
2012මොනරාගලවෙහෙරගල943495448118
2012මොනරාගලවිහාරමුල්ල246112321229726
2012මොනරාගලවැලියාය224811451103268
2012මොනරාගලආලියාවත්ත1754899855203