ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මට්ටමින්

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ජනගහනය ජන ගණත්වය
2012
මොනරාගල
49520 173

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මුළු ජනගහනය පුරුෂ ස්ත්‍රී ජන ගණත්වය
2012 මොනරාගල බටුගම්මන 780 382 398 114
2012 මොනරාගල බෝහිටිය 1664 789 875 108
2012 මොනරාගල දෙබැද්දේකිවුල 930 455 475 223
2012 මොනරාගල ගුරුහෙල 1314 655 659 185
2012 මොනරාගල හිඳිකිවුල 1912 925 987 364
2012 බඩල්කුඹුර පුස්සැල්ලෑව 2468 1267 1201 728
2012 මොනරාගල හුලංදාව 2559 1289 1270 834
2012 මොනරාගල හුලංදාව වම 1760 845 915 155
2012 මොනරාගල හුලංදාව දකුණ 2411 1228 1183 213
2012 මොනරාගල කහම්බාන 897 463 434 32
2012 මොනරාගල කවුඩාව 858 434 424 182
2012 මොනරාගල කොලොන්වින්න 1073 535 538 54
2012 මොනරාගල කුඹුක්කන 2251 1128 1123 95
2012 බඩල්කුඹුර මඩුකොටන්අරාව 5082 2504 2578 787
2012 මොනරාගල මාගන්දනමුල්ල 1981 956 1025 917
2012 මොනරාගල මාරාව 1442 718 724 270
2012 මොනරාගල මොනරාගල 2531 1336 1195 1055
2012 මොනරාගල මුප්පනේ 3922 2078 1844 2254
2012 මොනරාගල නක්කල 1794 897 897 351
2012 මොනරාගල රත්තනපිටිය 1361 674 687 323