වර්ෂයප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසයමුළු ජනගහනයපුරුෂස්ත්‍රීජන ගණත්වය
2012බඩල්කුඹුරඅලුපොත19398611078428
2012බඩල්කුඹුරඅංකඩ734346388134
2012බඩල්කුඹුරඅතල907453454180
2012බඩල්කුඹුරබඩල්කුඹුර1687875812733
2012බඩල්කුඹුරබෝගහපැලැස්ස51926925061
2012බඩල්කුඹුරදඹගහවෙල55325829552
2012බඩල්කුඹුරදේවතුර1620742878245
2012බඩල්කුඹුරඇල්ල765363402394
2012බඩල්කුඹුරඇත්පට්ටිය563276287106
2012බඩල්කුඹුරඇත්තලාමුල්ල45321024390
2012බඩල්කුඹුරගැඩවිල54526627973
2012බඩල්කුඹුරහිඟුරුකඩුව82738843981
2012බඩල්කුඹුරතලගහකිවුල531259272138
2012බඩල්කුඹුරකරඳගම1043512531174
2012බඩල්කුඹුරකරවිල914459455157
2012බඩල්කුඹුරකටුගහගල්ගේ1603774829176
2012බඩල්කුඹුරතැලිවැස්ස818399419163
2012බඩල්කුඹුරකොටමුදුන924420504196
2012බඩල්කුඹුරලුණුගල ජනපදය1438683755129
2012බඩල්කුඹුරමඩමගම951463488242
2012බඩල්කුඹුරමඩුගහපට්ටිය1164578586396
2012බඩල්කුඹුරමඩුගස්මුල්ල842429413164
2012බඩල්කුඹුරමඩුකොටන්අරාව508225042578787
2012බඩල්කුඹුරමයිලගස්තැන්න851443408175
2012බඩල්කුඹුරමයියොක්කාවත්ත846429417242
2012බඩල්කුඹුරමාලිගාතැන්න1125554571317
2012බඩල්කුඹුරමීගහයාය48626622056
2012බඩල්කුඹුරමීයනකඳුර1453657796134
2012බඩල්කුඹුරමොරටුවගම46923023945
2012බඩල්කුඹුරමුතුකෙළියාව1182581601168
2012බඩල්කුඹුරනාරාංවත්ත534250284122
2012බඩල්කුඹුරපල්ලේගම45622523199
2012බඩල්කුඹුරපුස්සැල්ලෑව246812671201728
2012බඩල්කුඹුරරනුගල්ල117957960062
2012බඩල්කුඹුරතලාවගම1102548554181
2012බඩල්කුඹුරතේරප්පහුව1445701744211
2012බඩල්කුඹුරවරදොල1308624684267
2012බඩල්කුඹුරවාසිපන1220567653437
2012බඩල්කුඹුරවෑකුඹුර720352368146
2012බඩල්කුඹුරයාකුරාව1219584635193
2012බඩල්කුඹුරපුන්සිසිගම891424467176