ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මට්ටමින්

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ජනගහනය ජන ගණත්වය
2012
බඩල්කුඹුර
40103 174

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මුළු ජනගහනය පුරුෂ ස්ත්‍රී ජන ගණත්වය
2012 බඩල්කුඹුර අලුපොත 1939 861 1078 428
2012 බඩල්කුඹුර අංකඩ 734 346 388 134
2012 බඩල්කුඹුර අතල 907 453 454 180
2012 බඩල්කුඹුර බඩල්කුඹුර 1687 875 812 733
2012 බඩල්කුඹුර බෝගහපැලැස්ස 519 269 250 61
2012 බඩල්කුඹුර දඹගහවෙල 553 258 295 52
2012 බඩල්කුඹුර දේවතුර 1620 742 878 245
2012 බඩල්කුඹුර ඇල්ල 765 363 402 394
2012 බඩල්කුඹුර ඇත්පට්ටිය 563 276 287 106
2012 බඩල්කුඹුර ඇත්තලාමුල්ල 453 210 243 90
2012 බඩල්කුඹුර ගැඩවිල 545 266 279 73
2012 බඩල්කුඹුර හිඟුරුකඩුව 827 388 439 81
2012 බඩල්කුඹුර තලගහකිවුල 531 259 272 138
2012 බඩල්කුඹුර කරඳගම 1043 512 531 174
2012 බඩල්කුඹුර කරවිල 914 459 455 157
2012 බඩල්කුඹුර කටුගහගල්ගේ 1603 774 829 176
2012 බඩල්කුඹුර තැලිවැස්ස 818 399 419 163
2012 බඩල්කුඹුර කොටමුදුන 924 420 504 196
2012 බඩල්කුඹුර ලුණුගල ජනපදය 1438 683 755 129
2012 බඩල්කුඹුර මඩමගම 951 463 488 242
2012 බඩල්කුඹුර මඩුගහපට්ටිය 1164 578 586 396
2012 බඩල්කුඹුර මඩුගස්මුල්ල 842 429 413 164
2012 බඩල්කුඹුර මඩුකොටන්අරාව 5082 2504 2578 787
2012 බඩල්කුඹුර මයිලගස්තැන්න 851 443 408 175
2012 බඩල්කුඹුර මයියොක්කාවත්ත 846 429 417 242
2012 බඩල්කුඹුර මාලිගාතැන්න 1125 554 571 317
2012 බඩල්කුඹුර මීගහයාය 486 266 220 56
2012 බඩල්කුඹුර මීයනකඳුර 1453 657 796 134
2012 බඩල්කුඹුර මොරටුවගම 469 230 239 45
2012 බඩල්කුඹුර මුතුකෙළියාව 1182 581 601 168
2012 බඩල්කුඹුර නාරාංවත්ත 534 250 284 122
2012 බඩල්කුඹුර පල්ලේගම 456 225 231 99
2012 බඩල්කුඹුර පුස්සැල්ලෑව 2468 1267 1201 728
2012 බඩල්කුඹුර රනුගල්ල 1179 579 600 62
2012 බඩල්කුඹුර තලාවගම 1102 548 554 181
2012 බඩල්කුඹුර තේරප්පහුව 1445 701 744 211
2012 බඩල්කුඹුර වරදොල 1308 624 684 267
2012 බඩල්කුඹුර වාසිපන 1220 567 653 437
2012 බඩල්කුඹුර වෑකුඹුර 720 352 368 146
2012 බඩල්කුඹුර යාකුරාව 1219 584 635 193
2012 බඩල්කුඹුර පුන්සිසිගම 891 424 467 176