ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මට්ටමින්

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ජනගහනය ජන ගණත්වය
2012
බඩල්කුඹුර
40103 174

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මුළු ජනගහනය පුරුෂ ස්ත්‍රී ජන ගණත්වය
2012 බඩල්කුඹුර අලුපොත 1939 861 1078 428
2012 බඩල්කුඹුර අංකඩ 734 346 388 134
2012 බඩල්කුඹුර අතල 907 453 454 180
2012 බඩල්කුඹුර බඩල්කුඹුර 1687 875 812 733
2012 බඩල්කුඹුර බෝගහපැලැස්ස 519 269 250 61
2012 බඩල්කුඹුර දඹගහවෙල 553 258 295 52
2012 බඩල්කුඹුර දේවතුර 1620 742 878 245
2012 බඩල්කුඹුර ඇල්ල 765 363 402 394
2012 බඩල්කුඹුර ඇත්පට්ටිය 563 276 287 106
2012 බඩල්කුඹුර ඇත්තලාමුල්ල 453 210 243 90
2012 බඩල්කුඹුර ගැඩවිල 545 266 279 73
2012 බඩල්කුඹුර හිඟුරුකඩුව 827 388 439 81
2012 බඩල්කුඹුර තලගහකිවුල 531 259 272 138
2012 බඩල්කුඹුර කරඳගම 1043 512 531 174
2012 බඩල්කුඹුර කරවිල 914 459 455 157
2012 බඩල්කුඹුර කටුගහගල්ගේ 1603 774 829 176
2012 බඩල්කුඹුර තැලිවැස්ස 818 399 419 163
2012 බඩල්කුඹුර කොටමුදුන 924 420 504 196
2012 බඩල්කුඹුර ලුණුගල ජනපදය 1438 683 755 129
2012 බඩල්කුඹුර මඩමගම 951 463 488 242