ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මට්ටමින්

වර්ෂය 2012
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය බඩල්කුඹුර
ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය ඇල්ල
මුළු ජනගහනය 765
පුරුෂ 363
ස්ත්‍රී 402
ජන ගණත්වය 394