ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මට්ටමින්

වර්ෂය 2012
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය බඩල්කුඹුර
ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය ගැඩවිල
මුළු ජනගහනය 545
පුරුෂ 266
ස්ත්‍රී 279
ජන ගණත්වය 73