ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මට්ටමින්

වර්ෂය 2012
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය බඩල්කුඹුර
ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය ලුණුගල ජනපදය
මුළු ජනගහනය 1438
පුරුෂ 683
ස්ත්‍රී 755
ජන ගණත්වය 129