වර්ෂයප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසයමුළු ජනගහනයපුරුෂස්ත්‍රීජන ගණත්වය
2012වැල්ලවායඅනපල්ලම2125106810570
2012වැල්ලවායඅන්දවෙලයාය2121105510660
2012වැල්ලවායබලහරුව2637134912880
2012වැල්ලවායබුදුරුවගල18758969790
2012වැල්ලවායදෙබර ආර13376836540
2012වැල්ලවායදිබුලමුරය18599359240
2012වැල්ලවායඇතිලිවැව2236109811380
2012වැල්ලවායගල්බොක්ක10365374990
2012වැල්ලවායහඳපානාගල13196486710
2012වැල්ලවායකිතුල්කොටේ2265115011150
2012වැල්ලවායකොටිකම්බොක්ක18449339110
2012වැල්ලවායකුරුගම16788408380
2012වැල්ලවායමහ ආරගම16148417730
2012වැල්ලවායනෙලුවගල18439139300
2012වැල්ලවායනුගයාය15477767710
2012වැල්ලවායපුබුදුවැව2165108710780
2012වැල්ලවායරන්දෙනිගොඩයාය14196827370
2012වැල්ලවායරන්දෙනිය17008718290
2012වැල්ලවායසිරිපුරගම16408258150
2012වැල්ලවායසියම්බලගුනය15567857710
2012වැල්ලවායසුදුපනවෙල2421118912320
2012වැල්ලවායතෙලුල්ල11865716150
2012වැල්ලවායතෙලුල්ල කොළනිය2956147414820
2012වැල්ලවායඌව කුඩාඔය2170108210880
2012වැල්ලවායවෙහෙරයාය203310429910
2012වැල්ලවායවෙහෙරයාය කොළනිය2444114712970
2012වැල්ලවායවරුන්ගම5189254826410
2012වැල්ලවායවැල්ලවාය4062209319690
2012වැල්ලවායයාලබෝව17838878960