ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මට්ටමින්

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ජනගහනය ජන ගණත්වය
2012
වැල්ලවාය
60060 104

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මුළු ජනගහනය පුරුෂ ස්ත්‍රී ජන ගණත්වය
2012 වැල්ලවාය අනපල්ලම 2125 1068 1057 0
2012 වැල්ලවාය අන්දවෙලයාය 2121 1055 1066 0
2012 වැල්ලවාය බලහරුව 2637 1349 1288 0
2012 වැල්ලවාය බුදුරුවගල 1875 896 979 0
2012 වැල්ලවාය දෙබර ආර 1337 683 654 0
2012 වැල්ලවාය දිබුලමුරය 1859 935 924 0
2012 වැල්ලවාය ඇතිලිවැව 2236 1098 1138 0
2012 වැල්ලවාය ගල්බොක්ක 1036 537 499 0
2012 වැල්ලවාය හඳපානාගල 1319 648 671 0
2012 වැල්ලවාය කිතුල්කොටේ 2265 1150 1115 0
2012 වැල්ලවාය කොටිකම්බොක්ක 1844 933 911 0
2012 වැල්ලවාය කුරුගම 1678 840 838 0
2012 වැල්ලවාය මහ ආරගම 1614 841 773 0
2012 වැල්ලවාය නෙලුවගල 1843 913 930 0
2012 වැල්ලවාය නුගයාය 1547 776 771 0
2012 වැල්ලවාය පුබුදුවැව 2165 1087 1078 0
2012 වැල්ලවාය රන්දෙනිගොඩයාය 1419 682 737 0
2012 වැල්ලවාය රන්දෙනිය 1700 871 829 0
2012 වැල්ලවාය සිරිපුරගම 1640 825 815 0
2012 වැල්ලවාය සියම්බලගුනය 1556 785 771 0