වර්ෂයප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසයමුළු ජනගහනයපුරුෂස්ත්‍රීජන ගණත්වය
2012බුත්තලබුරුතගොල්ල1662845817177
2012බුත්තලදික්යාය20691071998325
2012බුත්තලගල්ටැම්මණ්ඩිය1342641701262
2012බුත්තලගාමිණිපුර1892926966357
2012බුත්තලගෝනගංඅරාව17889368526
2012බුත්තලහොරබොක්ක1637806831149
2012බුත්තලකෝන්කැටිය21851126105930
2012බුත්තලකුකුරම්පොල1846907939268
2012බුත්තලකුමාරගම1510731779113
2012බුත්තලකුමාරපුර164284579777
2012බුත්තලමහගොඩයාය20199911028103
2012බුත්තලමහසෙන්පුර1889925964233
2012බුත්තලමාළිගාවිල22821183109968
2012බුත්තලමැදගම1654846808228
2012බුත්තලමිණිපුරගම675345330217
2012බුත්තලඔක්කම්පිටිය1513780733346
2012බුත්තලපහලගම1950972978388
2012බුත්තලපැල්වත්ත278213781404180
2012බුත්තලපෙට්ටගම්වෙල1351668683565
2012බුත්තලපුහුල්කොටුව236211451217422
2012බුත්තලරහතන්ගම22891230105930
2012බුත්තලඋඩඅරාව1178579599100
2012බුත්තලඋඩගම2245117210731458
2012බුත්තලඋළුගල18721003869263
2012බුත්තලඋනාවටුන281813841434327
2012බුත්තලවෙහෙරගල1247601646416
2012බුත්තලවගුරුවෙල1887932955286
2012බුත්තලයටියල්ලාතොට127866261675
2012බුත්තලයුදගනාව222011001120312