ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මට්ටමින්

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ජනගහනය ජන ගණත්වය
2012
බුත්තල
53084 75

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මුළු ජනගහනය පුරුෂ ස්ත්‍රී ජන ගණත්වය
2012 බුත්තල බුරුතගොල්ල 1662 845 817 177
2012 බුත්තල දික්යාය 2069 1071 998 325
2012 බුත්තල ගල්ටැම්මණ්ඩිය 1342 641 701 262
2012 බුත්තල ගාමිණිපුර 1892 926 966 357
2012 බුත්තල ගෝනගංඅරාව 1788 936 852 6
2012 බුත්තල හොරබොක්ක 1637 806 831 149
2012 බුත්තල කෝන්කැටිය 2185 1126 1059 30
2012 බුත්තල කුකුරම්පොල 1846 907 939 268
2012 බුත්තල කුමාරගම 1510 731 779 113
2012 බුත්තල කුමාරපුර 1642 845 797 77
2012 බුත්තල මහගොඩයාය 2019 991 1028 103
2012 බුත්තල මහසෙන්පුර 1889 925 964 233
2012 බුත්තල මාළිගාවිල 2282 1183 1099 68
2012 බුත්තල මැදගම 1654 846 808 228
2012 බුත්තල මිණිපුරගම 675 345 330 217
2012 බුත්තල ඔක්කම්පිටිය 1513 780 733 346
2012 බුත්තල පහලගම 1950 972 978 388
2012 බුත්තල පැල්වත්ත 2782 1378 1404 180
2012 බුත්තල පෙට්ටගම්වෙල 1351 668 683 565
2012 බුත්තල පුහුල්කොටුව 2362 1145 1217 422