වර්ෂයප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසයමුළු ජනගහනයපුරුෂස්ත්‍රීජන ගණත්වය
2012කතරගමදෙටගමුව477726122165215
2012කතරගමකඳසුරිඳුගම403120132018220
2012කතරගමකරිවිලේ41242133199140
2012කතරගමකතරගම3364179215728
2012කතරගමසෙල්ල කතරගම1924103389145