ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මට්ටමින්

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ජනගහනය ජන ගණත්වය
2012
කතරගම
18220 33

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මුළු ජනගහනය පුරුෂ ස්ත්‍රී ජන ගණත්වය
2012 කතරගම දෙටගමුව 4777 2612 2165 215
2012 කතරගම කඳසුරිඳුගම 4031 2013 2018 220
2012 කතරගම කරිවිලේ 4124 2133 1991 40
2012 කතරගම කතරගම 3364 1792 1572 8
2012 කතරගම සෙල්ල කතරගම 1924 1033 891 45