වර්ෂයප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසයමුළු ජනගහනයපුරුෂස්ත්‍රීජන ගණත්වය
2012බිබිලඅඹගොල්ල989472517211
2012බිබිලඅඹෙලන්ද812419393456
2012බිබිලබදුල්ලගම්මන1584745839252
2012බිබිලබිබිල1579807772858
2012බිබිලබොකා ගොන්න140967673372
2012බිබිලබුළුපිටිය9854904956
2012බිබිලදෙහිඅත්තාවෙල854420434227
2012බිබිලදොඩම්ගොල්ල1181541640632
2012බිබිලඑගොඩ කොටගම67031036047
2012බිබිලඊතනවත්ත689351338238
2012බිබිලහාමාපොල101846855053
2012බිබිලහෙවෙල්වෙල889428461380
2012බිබිලකණවේගල්ල49623825821
2012බිබිලකණුල්වෙල204796210851018
2012බිබිලකරගහවෙල නැගෙනහිර787389398222
2012බිබිලකරගහවෙල බටහිර1008469539143
2012බිබිලකරාඩුගල72634038628
2012බිබිලකවුඩැල්ල1036493543270
2012බිබිලකෙහෙල්අත්තාවල106350955498
2012බිබිලකොකුන්නෑව985489496152
2012බිබිලකොටගම924441483112
2012බිබිලකුරුවාඹ1059461598329
2012බිබිලළිඳකුඹුර1339630709507
2012බිබිලමල්ලෑහැව1207576631382
2012බිබිලමැදපිටිය940439501305
2012බිබිලමොරත්තමුල්ල856415441162
2012බිබිලමූදියල809395414120
2012බිබිලනාගල1344642702356
2012බිබිලනිල්ගල72936036916
2012බිබිලපිටකුඹුර107952555489
2012බිබිලරදලියද්ද1159538621262
2012බිබිලරතුපස්කැටිය1572769803718
2012බිබිලතානායම්ගම683329354169
2012බිබිලතොටිල්ලකැටිය823392431120
2012බිබිලඋඩමල්ලෑහැව86939247794
2012බිබිලඌරාවුල34017816221
2012බිබිලඋස්සාගල55426728768
2012බිබිලවෑගම උතුර1112545567166
2012බිබිලවෑගම දකුණ1376662714341
2012බිබිලයල්කුඹුර748353395330