ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මට්ටමින්

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ජනගහනය ජන ගණත්වය
2012
බිබිල
40329 85

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මුළු ජනගහනය පුරුෂ ස්ත්‍රී ජන ගණත්වය
2012 බිබිල අඹගොල්ල 989 472 517 211
2012 බිබිල අඹෙලන්ද 812 419 393 456
2012 බිබිල බදුල්ලගම්මන 1584 745 839 252
2012 බිබිල බිබිල 1579 807 772 858
2012 බිබිල බොකා ගොන්න 1409 676 733 72
2012 බිබිල බුළුපිටිය 985 490 495 6
2012 බිබිල දෙහිඅත්තාවෙල 854 420 434 227
2012 බිබිල දොඩම්ගොල්ල 1181 541 640 632
2012 බිබිල එගොඩ කොටගම 670 310 360 47
2012 බිබිල ඊතනවත්ත 689 351 338 238
2012 බිබිල හාමාපොල 1018 468 550 53
2012 බිබිල හෙවෙල්වෙල 889 428 461 380
2012 බිබිල කණවේගල්ල 496 238 258 21
2012 බිබිල කණුල්වෙල 2047 962 1085 1018
2012 බිබිල කරගහවෙල නැගෙනහිර 787 389 398 222
2012 බිබිල කරගහවෙල බටහිර 1008 469 539 143
2012 බිබිල කරාඩුගල 726 340 386 28
2012 බිබිල කවුඩැල්ල 1036 493 543 270
2012 බිබිල කෙහෙල්අත්තාවල 1063 509 554 98
2012 බිබිල කොකුන්නෑව 985 489 496 152
2012 බිබිල කොටගම 924 441 483 112
2012 බිබිල කුරුවාඹ 1059 461 598 329
2012 බිබිල ළිඳකුඹුර 1339 630 709 507
2012 බිබිල මල්ලෑහැව 1207 576 631 382
2012 බිබිල මැදපිටිය 940 439 501 305
2012 බිබිල මොරත්තමුල්ල 856 415 441 162
2012 බිබිල මූදියල 809 395 414 120
2012 බිබිල නාගල 1344 642 702 356
2012 බිබිල නිල්ගල 729 360 369 16
2012 බිබිල පිටකුඹුර 1079 525 554 89
2012 බිබිල රදලියද්ද 1159 538 621 262
2012 බිබිල රතුපස්කැටිය 1572 769 803 718
2012 බිබිල තානායම්ගම 683 329 354 169
2012 බිබිල තොටිල්ලකැටිය 823 392 431 120
2012 බිබිල උඩමල්ලෑහැව 869 392 477 94
2012 බිබිල ඌරාවුල 340 178 162 21
2012 බිබිල උස්සාගල 554 267 287 68
2012 බිබිල වෑගම උතුර 1112 545 567 166
2012 බිබිල වෑගම දකුණ 1376 662 714 341
2012 බිබිල යල්කුඹුර 748 353 395 330