ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මට්ටමින්

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ජනගහනය ජන ගණත්වය
2012
බිබිල
40329 85

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මුළු ජනගහනය පුරුෂ ස්ත්‍රී ජන ගණත්වය
2012 බිබිල අඹගොල්ල 989 472 517 211
2012 බිබිල අඹෙලන්ද 812 419 393 456
2012 බිබිල බදුල්ලගම්මන 1584 745 839 252
2012 බිබිල බිබිල 1579 807 772 858
2012 බිබිල බොකා ගොන්න 1409 676 733 72
2012 බිබිල බුළුපිටිය 985 490 495 6
2012 බිබිල දෙහිඅත්තාවෙල 854 420 434 227
2012 බිබිල දොඩම්ගොල්ල 1181 541 640 632
2012 බිබිල එගොඩ කොටගම 670 310 360 47
2012 බිබිල ඊතනවත්ත 689 351 338 238
2012 බිබිල හාමාපොල 1018 468 550 53
2012 බිබිල හෙවෙල්වෙල 889 428 461 380
2012 බිබිල කණවේගල්ල 496 238 258 21
2012 බිබිල කණුල්වෙල 2047 962 1085 1018
2012 බිබිල කරගහවෙල නැගෙනහිර 787 389 398 222
2012 බිබිල කරගහවෙල බටහිර 1008 469 539 143
2012 බිබිල කරාඩුගල 726 340 386 28
2012 බිබිල කවුඩැල්ල 1036 493 543 270
2012 බිබිල කෙහෙල්අත්තාවල 1063 509 554 98
2012 බිබිල කොකුන්නෑව 985 489 496 152