වර්ෂයප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසයමුළු ජනගහනයපුරුෂස්ත්‍රීජන ගණත්වය
2012තණමල්විලඅලුත්වැව21591136102333
2012තණමල්විලබෝදාගම177287589792
2012තණමල්විලහම්බෙගමුව24291277115217
2012තණමල්විලහම්බෙගමුව ජනපදය1979100997025
2012තණමල්විලකහ/පැළැස්ස166085380765
2012තණමල්විලකණ්ඩියපිටවැව24061177122958
2012තණමල්විලකිවුල්ආර1372681691599
2012තණමල්විලකොටවෙහෙර මංකඩ285414571397164
2012තණමල්විලමහවැව108757351457
2012තණමල්විලනිකවැව82142839344
2012තණමල්විලසීනුක්කුව192897895036
2012තණමල්විලසිත්තරම30901564152660
2012තණමල්විලසුරියආර221211311081160
2012තණමල්විලඋස්ගල914461453101