ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මට්ටමින්

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ජනගහනය ජන ගණත්වය
2012
තණමල්විල
26683 42

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මුළු ජනගහනය පුරුෂ ස්ත්‍රී ජන ගණත්වය
2012 තණමල්විල අලුත්වැව 2159 1136 1023 33
2012 තණමල්විල බෝදාගම 1772 875 897 92
2012 තණමල්විල හම්බෙගමුව 2429 1277 1152 17
2012 තණමල්විල හම්බෙගමුව ජනපදය 1979 1009 970 25
2012 තණමල්විල කහ/පැළැස්ස 1660 853 807 65
2012 තණමල්විල කණ්ඩියපිටවැව 2406 1177 1229 58
2012 තණමල්විල කිවුල්ආර 1372 681 691 599
2012 තණමල්විල කොටවෙහෙර මංකඩ 2854 1457 1397 164
2012 තණමල්විල මහවැව 1087 573 514 57
2012 තණමල්විල නිකවැව 821 428 393 44
2012 තණමල්විල සීනුක්කුව 1928 978 950 36
2012 තණමල්විල සිත්තරම 3090 1564 1526 60
2012 තණමල්විල සුරියආර 2212 1131 1081 160
2012 තණමල්විල උස්ගල 914 461 453 101