වර්ෂයප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසයමුළු ජනගහනයපුරුෂස්ත්‍රීජන ගණත්වය
2012සෙවනගලබහිරාව1682845837496
2012සෙවනගලහබරළු වැව262112871334175
2012සෙවනගලහබරුගල542326792744152
2012සෙවනගලඉඳිකොළ පැලැස්ස1495723772270
2012සෙවනගලතටුපිලගම644232243218131
2012සෙවනගලකිරිඉබ්බන්වැව310115251576305
2012සෙවනගලමහගම311915751544482
2012සෙවනගලමුතුමිණිගම332216271695185
2012සෙවනගලපුංචිවැව696360336155
2012සෙවනගලසමඟිපුර1788858930104
2012සෙවනගලසෙවනගල479524322363227
2012සෙවනගලවැලිආර912452460101
2012සෙවනගලනුගේගලයාය346017871673124
2012සෙවනගලහබරත්තාවෙල304415371507468