ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මට්ටමින්

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ජනගහනය ජන ගණත්වය
2012
සෙවණගල
41900 238

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මුළු ජනගහනය පුරුෂ ස්ත්‍රී ජන ගණත්වය
2012 සෙවනගල බහිරාව 1682 845 837 496
2012 සෙවනගල හබරළු වැව 2621 1287 1334 175
2012 සෙවනගල හබරුගල 5423 2679 2744 152
2012 සෙවනගල ඉඳිකොළ පැලැස්ස 1495 723 772 270
2012 සෙවනගල තටුපිලගම 6442 3224 3218 131
2012 සෙවනගල කිරිඉබ්බන්වැව 3101 1525 1576 305
2012 සෙවනගල මහගම 3119 1575 1544 482
2012 සෙවනගල මුතුමිණිගම 3322 1627 1695 185
2012 සෙවනගල පුංචිවැව 696 360 336 155
2012 සෙවනගල සමඟිපුර 1788 858 930 104
2012 සෙවනගල සෙවනගල 4795 2432 2363 227
2012 සෙවනගල වැලිආර 912 452 460 101
2012 සෙවනගල නුගේගලයාය 3460 1787 1673 124
2012 සෙවනගල හබරත්තාවෙල 3044 1537 1507 468