වර්ෂයප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසයමුළු ජනගහනයපුරුෂස්ත්‍රීජන ගණත්වය
2012මඩුල්ලඅල්පිටිය92642949779
2012මඩුල්ලඅලුගල්ගේ56729727072
2012මඩුල්ලඅරාටුගස්වෙල632309323110
2012මඩුල්ලබදුළුවෙල79440838610
2012මඩුල්ලබණ්ඩාරවාඩිය69033935135
2012මඩුල්ලදඹගල්ල1416703713131
2012මඩුල්ලදැලිව58329628790
2012මඩුල්ලඇල්ලේකොණ1333651682136
2012මඩුල්ලගල්බොක්ක62030831296
2012මඩුල්ලගල්ගමුව118260957312
2012මඩුල්ලගංගොඩඅරාව66632334347
2012මඩුල්ලගංගොඩගම41422119332
2012මඩුල්ලගෝනතලාව92744648168
2012මඩුල්ලඉහාව935431504116
2012මඩුල්ලඉලුක්ලන්ද664317347158
2012මඩුල්ලඉගිනියාගල1399681718397
2012මඩුල්ලකහගොල්ල59429030463
2012මඩුල්ලකොල්ලදෙණිය129362067395
2012මඩුල්ලකෝට්ටගල84138745496
2012මඩුල්ලමාගන්දන582278304139
2012මඩුල්ලමාගන්දාඔය ජනපදය758371387150
2012මඩුල්ලමකුල්ල874426448611
2012මඩුල්ලමාරිඅරාව1021499522154
2012මඩුල්ලමුල්ලේගම8924664266
2012මඩුල්ලනාමල්ඔය ජනපදය984466518160
2012මඩුල්ලනීලවබැද්ද637305332123
2012මඩුල්ලනෙල්ලියද්ද4602242365
2012මඩුල්ලඔබ්බේගොඩ791371420173
2012මඩුල්ලපඟුර68034333761
2012මඩුල්ලපංගුව89044644448
2012මඩුල්ලපොල්ගහගම882438444105
2012මඩුල්ලරිටිගහවත්ත82439542975
2012මඩුල්ලරුවල්වෙල97545252399
2012මඩුල්ලතල්කොටයාය69633636041
2012මඩුල්ලතම්පලාවෙල89343745661
2012මඩුල්ලතැරෑල804392412156
2012මඩුල්ලඋඩුමුල්ල731343388169
2012මඩුල්ලවටවනගම38817821054