ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මට්ටමින්

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ජනගහනය ජන ගණත්වය
2012
මඩුල්ල
31238 44

වර්ෂය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය මුළු ජනගහනය පුරුෂ ස්ත්‍රී ජන ගණත්වය
2012 මඩුල්ල අල්පිටිය 926 429 497 79
2012 මඩුල්ල අලුගල්ගේ 567 297 270 72
2012 මඩුල්ල අරාටුගස්වෙල 632 309 323 110
2012 මඩුල්ල බදුළුවෙල 794 408 386 10
2012 මඩුල්ල බණ්ඩාරවාඩිය 690 339 351 35
2012 මඩුල්ල දඹගල්ල 1416 703 713 131
2012 මඩුල්ල දැලිව 583 296 287 90
2012 මඩුල්ල ඇල්ලේකොණ 1333 651 682 136
2012 මඩුල්ල ගල්බොක්ක 620 308 312 96
2012 මඩුල්ල ගල්ගමුව 1182 609 573 12
2012 මඩුල්ල ගංගොඩඅරාව 666 323 343 47
2012 මඩුල්ල ගංගොඩගම 414 221 193 32
2012 මඩුල්ල ගෝනතලාව 927 446 481 68
2012 මඩුල්ල ඉහාව 935 431 504 116
2012 මඩුල්ල ඉලුක්ලන්ද 664 317 347 158
2012 මඩුල්ල ඉගිනියාගල 1399 681 718 397
2012 මඩුල්ල කහගොල්ල 594 290 304 63
2012 මඩුල්ල කොල්ලදෙණිය 1293 620 673 95
2012 මඩුල්ල කෝට්ටගල 841 387 454 96
2012 මඩුල්ල මාගන්දන 582 278 304 139
2012 මඩුල්ල මාගන්දාඔය ජනපදය 758 371 387 150
2012 මඩුල්ල මකුල්ල 874 426 448 611
2012 මඩුල්ල මාරිඅරාව 1021 499 522 154
2012 මඩුල්ල මුල්ලේගම 892 466 426 6
2012 මඩුල්ල නාමල්ඔය ජනපදය 984 466 518 160
2012 මඩුල්ල නීලවබැද්ද 637 305 332 123
2012 මඩුල්ල නෙල්ලියද්ද 460 224 236 5
2012 මඩුල්ල ඔබ්බේගොඩ 791 371 420 173
2012 මඩුල්ල පඟුර 680 343 337 61
2012 මඩුල්ල පංගුව 890 446 444 48
2012 මඩුල්ල පොල්ගහගම 882 438 444 105
2012 මඩුල්ල රිටිගහවත්ත 824 395 429 75
2012 මඩුල්ල රුවල්වෙල 975 452 523 99
2012 මඩුල්ල තල්කොටයාය 696 336 360 41
2012 මඩුල්ල තම්පලාවෙල 893 437 456 61
2012 මඩුල්ල තැරෑල 804 392 412 156
2012 මඩුල්ල උඩුමුල්ල 731 343 388 169
2012 මඩුල්ල වටවනගම 388 178 210 54