වර්ෂයප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයජනගහනයජන ගණත්වය
2012සියඹලාණ්ඩුව5404051
2012බුත්තල5308475
2012මඩුල්ල3123844
2012තණමල්විල2668342
2012වැල්ලවාය60060104
2012කතරගම1822033
2012බිබිල4032985
2012මොනරාගල49520173
2012මැදගම35881153
2012බඩල්කුඹුර40103174
2012සෙවණගල41900238